how to connect L2tp in ios

برای وصل شدن با تکنولوژی L2TP طبق روش زیر عمل کنید:

001 - how to connect L2tp in ios

سپس با صفحه‌ای مانند تصویر زیر رو‌به‌رو خواهید شد که دوباره قسمت مشخص شده را لمس کرده و از بین پروتکل‌های نمایان شده، مورد L2TP را انتخاب نمایید.

dh09a241l - how to connect L2tp in ios

در این قسمت می‌بایست اطلاعاتی که در هنگام خرید vpn دریافت کردید را به دقت وارد کنید و دکمه ” Done ” را لمس نمایید.

L2tp IPSEC ios 1 - how to connect L2tp in ios

حال اگر اطلاعات به درستی وارد شده و همچنین اختلالی در اینترنت وجود نداشته باشد، اتصال شما با موفقیت انجام خواهد شد( مانند تصویر زیر ).

004 - how to connect L2tp in ios

برای دفعات بعد دیگر نیاز به وارد کردن این قسمت‌ها نیست و تنها طبق مراحل زیر عمل کنید.

005 - how to connect L2tp in ios